Приемам

Поверителност

Поверителност

ЦЕЛ И ПРОЦЕДУРА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Предоставените от вас лични данни ("Данните") ще бъдат обработени за следните цели:
а) предоставяне на исканата услуга ("Услугата") съгласно договора между Вас и АУТО ИТАЛИЯ ЕООД, ЕИК 126644524, ("Компанията");
б) да позволи на Компанията да извършва проучвания на удовлетвореността на клиентите ("удовлетвореност на клиентите"), свързани с качеството на фирмените стоки и услуги в съответствие с законния интерес на Компанията;
Данните могат да се обработват на хартиен носител, по автоматичен или електронен начин.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДАННИТЕ

Предоставянето на данните никога не е задължително. Независимо от това, непредоставянето на данните, означени като задължителни, ще попречи на компанията да предостави Услугата. От друга страна, непредоставянето на незадължителните данни ще ви позволи така или иначе да получите достъп до Услугата.

ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИТЕ

Данните могат да се обработват от физически лица и / или юридически лица, действащи от името на Компанията и при конкретни договорни задължения, със седалище в държави-членки на ЕС или в страни извън ЕС.
Данните могат да бъдат съобщавани на трети лица с оглед спазване на законови задължения, изпълнение нареждания на публични органи или упражняване правата на Компанията пред съдебни органи.

ТРАНСФЕР НА ДАННИ ИЗВЪН ЕИП

В рамките на договорните си отношения Дружеството може да прехвърля данните в страни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), включително да ги съхранява в бази данни, управлявани от лица, действащи от името на Дружеството. Управлението на бази данни и обработката на данни са обвързани с целите на обработката и се извършват съгласно приложимия закон за защита на данните.
В случай, че данните се прехвърлят извън ЕИП, Дружеството ще използва всички подходящи договорни мерки, за да гарантира адекватна защита на данните, включително - между другото - споразумения, основани на стандартните договорни клаузи, приети от Европейската комисия, за да се произнесе по прехвърлянето на лични данни извън ЕИП.

СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

Обработените данни за предоставяне на услугата и удовлетвореността на клиентите ще бъдат съхранявани от дружеството за периода, който се счита за абсолютно необходим за изпълнение на тези цели. По отношение на данните, обработвани с цел предоставянето на Услугата, Дружеството може да продължи да съхранява тези данни за по-дълъг период, колкото е необходимо с оглед защита на интересите на Дружеството, свързани с потенциална отговорност, свързана с предоставянето на Услугата.

ВАШИТЕ ПРАВА

Можете да упражнявате следните права:

  1. Право на достъп - означава правото да се получите информация от Дружеството дали Вашите данни се обработват и, където е приложимо, да имате достъп до тях;
  2. Право на поправка и право на заличаване - означава правото да се осигури поправянето на неточни и / или непълни данни, както и изтриването на данни, когато искането за това е законно;
  3. Право на ограничаване на обработването - означава правото да бъде поискано преустановяването на обработването, когато искането за това е законно;
  4. Право на преносимост на данни - означава правото да се получават данни в структуриран формати, обичайно използвани и четливи, както и правото да се прехвърлят данни на други контролни органи;
  5. Право на възражение - означава правото да се противопоставите на обработката на данни, когато заявката за това е законна, включително когато данните се обработват за маркетинг или профилиране, ако това е приложимо;
  6. Право да бъде подадена жалба в надзорен орган, в случай на незаконна обработка на данните.
  7. Можете да упражнявате посочените по-горе права като пишете на AUTO ITALIA EOOD, EIK 126644524, бул. "Христофор Колумб" 43, 1592 НПЗ Искър, София, или на имейл адрес office@autoitalia.bg - за управление на заявките в сферата на поверителността.

Latest From Alfa Romeo

Follow us