Alfa Romeo Logo

Models

Cookies (Бисквитки)

Какво представляват "бисквитките"?

"Бисквитките" са малък текстов файл, съхраняван на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате нашия уебсайт.

Защо използваме "бисквитки"

Ние използваме "бисквитките", за да гарантираме, че ви даваме най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Нашият уеб сайт използва "бисквитки", които могат да включват и "бисквитки" на трети страни, за да изпращаме реклами, които са от значение за вас.

Всички бисквитки едни и същи ли са?

„Бисквитките“ могат да бъдат класифицирани по следния начин.

Бисквитки за сесията. Тези "бисквитки" автоматично се изтриват, когато затворите браузъра си.

Настойчиви "бисквитки". Тези "бисквитки" остават на устройството ви, докато не изтекат (по отношение на минути, дни или години от създаването / актуализирането на "бисквитките").

"Бисквитки" на трети страни. Тези "бисквитки" се съхраняват от името на трети страни.

„Бисквитките“ могат да се управляват и изтриват, като настройвате браузъра си. Това обаче може да ви попречи да използвате определени функции на нашия уебсайт. За повече информация посетете www.aboutcookies.org или www.allaboutcookies.org

Как да управляваме "бисквитките" чрез нашия уебсайт

За да ви дадем най-доброто изживяване от страна на управлението на "бисквитки", класифицираме "бисквитките" на този уебсайт в четири категории въз основа на тяхната цел: съществени, за удобство, за ефективност, рекламни. Можете да активирате и деактивирате директно от този уебсайт всяка една от горните категории "бисквитки" (само с изключение на съществените бисквитки, които са абсолютно необходими). В случай на "бисквитки" на трети страни този уебсайт няма да ги използва след деактивиране (не можем да ги изтрием).

Съществени: Тези "бисквитки" са от съществено значение за уебсайтовете и техните функции за да работят правилно. Например: „бисквитки“ за удостоверяване.

За удобство: Тези "бисквитки" ни позволяват да подобрим удобството и използваемостта на уеб сайтовете и да осигурим различни функции. Например: "бисквитките" за удобство могат да се използват за съхраняване на резултатите от търсенето, езика, размерите на знаците. За ефективност: Тези "бисквитки" събират информация за начина, по който използвате уеб сайтове. Бисквитките за ефективност ни помагат, например, да идентифицираме особено популярни области от нашия уебсайт. По този начин можем да адаптираме съдържанието на нашите уебсайтове по-точно към вашите нужди и по този начин да подобрим това, което ви предлагаме.

Рекламни: Тези "бисквитки" се използват за изпращане на рекламна и промоционална информация, която е от значение за вас, напр. въз основа на посетените от вас уеб страници.

Cookies

What are cookies?


Cookies are small text file stored on your computer or mobile device when visiting our website.


Why we use cookies


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Our website uses cookies, which could include also third party cookies, to send advertising that is relevant to you.


Are all cookies the same?


Cookie can be classified as it follows.Session cookies. These cookies are automatically erased when you close your browser.Persistent cookies. These cookies remain on your device until they expire (in terms of minutes, days or years since the cookie creation/update).Third-Party cookies.  These cookies are stored on behalf of third parties.Cookies can be managed and deleted by setting your browser. However, this may prevent you from properly use certain features on our website.  For more information please visit www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org.


How to manage cookies using our website


To give you the best experience on the cookie management side, we classify cookies of this website in four categories, based on their purpose: essential, comfort, performance, advertising.  You can enable and disable directly from this website each of the above cookie category (with the only ecception of essential cookies, which are strictly necessary).  In case of Third-Party cookies, this website will not use them after disabling (we cannot delete them).


Essential:


These cookies are essential for websites and their features to work properly.  E.g.: authentication cookies.


Comfort:


These cookies enable us to improve comfort and usability of websites and to provide various features. E.g.: comfort cookies can be used to store search results, language, character dimensions.


Performance:


These cookies collect information about how you use websites. Performance cookies help us, for example, to identify especially popular areas of our website. In this way, we can adapt the content of our websites more specifically to your needs and thereby improve what we offer you.


Advertising:


These cookies are used to send advertising and promotional information that is relevant to you, e.g. based on the web pages you visited.