ДЕКЛАРАЦИЯ

на ръководството на “АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД за

Политика по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа

Отчитайки реалностите на днешния ден и европеизацията на страната ни, Ръководството на „АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД изразява убедеността си, че приемането на политика на изграждане и внедряване на интегриране система за управление, съответстваща на стандартите ISO 9001,

ISO 14001 и BS OHSAS 18001 е най-добрата гаранция за уважението, което отдаваме на клиентите и основен елемент от общата стратегия за управление, повишаване на конкурентноспособността и развитието на фирмата.

Политиката на ръководството е насочена към създаване увереност във всеки служител на фирмата, че достигането на необходимите съответствие и прецизност на услугите, които предоставяме и предприетите при това мерки за опазване на околната среда и спазване на здравословните и безопасни условия на труд е заслуга и на неговия личен принос

С внедряване на ИСУ Ръководството се ангажира да:

 • Спазва всички приложими за дейността местни, национални, международни и др. изисквания;
 • Спазва всички приложими за дейността местни, национални, международни и др. изисквания;
 • Задоволява максимално потребностите и очакванията на заинтересованите страни:
 • Осигури интеграция на изискванията на ИСУ в бизнес процесите;
 • Осигури съвместимост на политиката и целите по качество, околна среда и ЗБР със стратегическата насоченост на организацията;
 • Осигурява необходимите средства и ресурси за изпълнение на услугите, за поддържане на добрите екологични и здравни практики и за разширяване капацитетните възможности на дружеството при необходимост;
 • Осигури правилен подход за избор и изграждане на взаимоизгодни отношения със заинтересованите страни, насочени към спазване изискванията за качество, ОС и ЗБУТ;
 • Определи и предприема мерки за овладяване на рисковете и възможностите, свързани с качеството, ОС и ЗБР;
 • Осигурява оптимална здравословна работна среда за защита на работещите;
 • Осигурява ефективност на мероприятията, допринасящи за опазване на околната среда;
 • Ангажира активно всеки член от персонала за възприемане принципите и духа на тази политика, чрез мотивация, обучение и квалификация;
 • Не допуска предпоставки за възражения и рекламации от клиенти, свързани с дейността;
 • Оценява периодично съответствие със задълженията за спазване свързани с качеството, опазване на околната среда и здравето при работа;
 • Извършва целенасочен мониторинг, измервания и анализи за оценка на резултатността от управлението на процесите(според дефинираните методи и критерии) и да я подобрява;
 • Спомага за осъзнаване отговорностите и способността на служителите от всички нива за реакция при извънредни ситуации;
 • Създава доверие сред заинтересованите страни в ефективността на изпълняваните услуги и техното технологично и екологично съответствие;
 • Извършва периодични прегледи за поддържане непрекъсната пригодност, адекватност, ефективност и ефикасност на ИСУ, както и за възможностите й за постоянно подобряване;
 • Създава оптимална организация за гъвкава и бърза реакция при промяна на вътрешните или външни условия, при спазване на приложимите местни, национални, международни и др. изисквания за дейността;

Като Оперативен директор на „АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД декларирам личното си участие и отговорност за създаване на необходимите предпоставки обявената Политика по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа да бъде разбрана, разгласена, прилаган и поддържана, на всички нива в дружеството и сред заинтересованите страни, с убеждението, че тя ще осигури трайния му възход.

Вашият коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>