Alfa Romeo Logo

Models

Поверителност

Поверителност

ЦЕЛ И ПРОЦЕДУРА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Предоставените от вас лични данни ("Данните") ще бъдат обработени за следните цели: а) предоставяне на исканата услуга ("Услугата") съгласно договора между Вас и АУТО ИТАЛИЯ ЕАД, ЕИК 130029037, ("Компанията"); б) да позволи на Компанията да извършва проучвания на удовлетвореността на клиентите ("удовлетвореност на клиентите"), свързани с качеството на фирмените стоки и услуги в съответствие с законния интерес на Компанията; Данните могат да се обработват на хартиен носител, по автоматичен или електронен начин.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДАННИТЕ

Предоставянето на данните никога не е задължително. Независимо от това, непредоставянето на данните, означени като задължителни, ще попречи на компанията да предостави Услугата. От друга страна, непредоставянето на незадължителните данни ще ви позволи така или иначе да получите достъп до Услугата.

ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИТЕ

Данните могат да се обработват от физически лица и / или юридически лица, действащи от името на Компанията и при конкретни договорни задължения, със седалище в държави-членки на ЕС или в страни извън ЕС. Данните могат да бъдат съобщавани на трети лица с оглед спазване на законови задължения, изпълнение нареждания на публични органи или упражняване правата на Компанията пред съдебни органи.

ТРАНСФЕР НА ДАННИ ИЗВЪН ЕИП

В рамките на договорните си отношения Дружеството може да прехвърля данните в страни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), включително да ги съхранява в бази данни, управлявани от лица, действащи от името на Дружеството. Управлението на бази данни и обработката на данни са обвързани с целите на обработката и се извършват съгласно приложимия закон за защита на данните. В случай, че данните се прехвърлят извън ЕИП, Дружеството ще използва всички подходящи договорни мерки, за да гарантира адекватна защита на данните, включително - между другото - споразумения, основани на стандартните договорни клаузи, приети от Европейската комисия, за да се произнесе по прехвърлянето на лични данни извън ЕИП.

СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

Обработените данни за предоставяне на услугата и удовлетвореността на клиентите ще бъдат съхранявани от дружеството за периода, който се счита за абсолютно необходим за изпълнение на тези цели. По отношение на данните, обработвани с цел предоставянето на Услугата, Дружеството може да продължи да съхранява тези данни за по-дълъг период, колкото е необходимо с оглед защита на интересите на Дружеството, свързани с потенциална отговорност, свързана с предоставянето на Услугата.

ВАШИТЕ ПРАВА

Можете да упражнявате следните права:
  1. Право на достъп - означава правото да се получите информация от Дружеството дали Вашите данни се обработват и, където е приложимо, да имате достъп до тях;
  2. Право на поправка и право на заличаване - означава правото да се осигури поправянето на неточни и / или непълни данни, както и изтриването на данни, когато искането за това е законно;
  3. Право на ограничаване на обработването - означава правото да бъде поискано преустановяването на обработването, когато искането за това е законно;
  4. Право на преносимост на данни - означава правото да се получават данни в структуриран формати, обичайно използвани и четливи, както и правото да се прехвърлят данни на други контролни органи;
  5. Право на възражение - означава правото да се противопоставите на обработката на данни, когато заявката за това е законна, включително когато данните се обработват за маркетинг или профилиране, ако това е приложимо;
  6. Право да бъде подадена жалба в надзорен орган, в случай на незаконна обработка на данните.
Можете да упражнявате посочените по-горе права като пишете на АУТО ИТАЛИЯ ЕАД, ЕИК 130029037, бул. "Христофор Колумб" 43, 1592 НПЗ Искър, София, или на имейл адрес gdpr@avtounion.bg - за управление на заявките в сферата на поверителността.  

Privacy notice

PURPOSE AND PROCEDURE FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

The personal data you have provided ("Data") will be processed for the following purposes:
   1. providing the requested service ("Service") according to the agreement between you and Auto Italia EAD ("Company");
   2. allowing the Company to perform surveys on customers satisfaction ("Customer Satisfaction") related to the quality of Company goods and services according to the Company legitimate interest;
The Data may be processed in hardcopy, by automated or electronic means.

CONSEQUENCES OF FAILURE TO PROVIDE THE DATA

Submitting the Data is never mandatory. However, not providing the Data marked as mandatory will prevent the Company from providing the Service. On the other hand, not providing the optional Data will allow you to access the Service anyway.

RECIPIENTS OF THE DATA

The Data may be processed by natural persons and/or legal entities, acting on behalf of the Company and under specific contractual obligations, based in EU Member States or in countries outside the EU. The Data may be communicated to third parties to comply with legal obligations, to execute Public Authorities orders or to exercise a Company right before judicial authorities.

DATA TRANSFER OUTSIDE OF THE EEA

Within its contractual relations the Company may transfer the Data in countries outside of the European Economic Area (EEA), including store them in databases managed by entities acting on behalf of the Company. Databases management and Data processing are bound to the purposes of the processing and are carried out according to applicable data protection law. In case the Data are transferred outside of the EEA the Company will use any appropriate contractual measures to guarantee an adequate protection of the Data including – among the others – agreements based on the standard contractual clauses adopted by the EU Commission to rule the transfer of personal data outside of the EEA.

CONTROLLER

The Controller is Auto Italia EAD, with registered office in 43, Hristofor Columb blvd, Sofia. You can contact Auto Italia EAD regarding privacy policies at gdpr@avtounion.b  

DATA RETENTION

The Data processed to provide the Service and the Customer Satisfaction will be kept by the Company for the period deemed strictly necessary to fulfil such purposes. Concerning the Data processed for the provision of the Service, the Company may continue to store these Data for a longer period, as may be necessary to protect Company’s interests related to potential liability related to the provision of the Service.

YOUR RIGHTS

You can exercise the following rights:
   1. right to access means the right to obtain from the Company whether your Data are being processed and, where applicable, have access to them;
   2. right to rectification and right to erasure means the right to obtain the rectification of inaccurate and/or incomplete Data, as well as the erasure of Data when the request is legitimate;
   3. right to restriction of processing means the right to request suspension of the processing when the request is legitimate;
   4. right to data portability means the right to obtain Data in a structured format, ordinary used and readable, as well as the right to transfer Data to other controllers;
   5. right to object means the right to object to the processing of Data when the request is legitimate, including when the Data are processed for marketing or profiling, if applicable;
   6. right to lodge a complaint with a supervisory authority in case of unlawful processing of Data.
  You can exercise the abovementioned rights by writing to Auto Italia EAD, at 43, Hristofor Columb blvd, Sofia, or to the email address gdpr@avtounion.bg.